Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Školenie vodičov ADR

Preprava nebezpečných vecí patrí medzi činnosti so zvýšenou mierou rizika. Únik prepravovanej nebezpečnej látky môže mať za následok vznik mimoriadnej udalosti, ktorá môže prerásť až do katastrofických rozmerov. Takáto udalosť môže nastať v dôsledku nehody dopravného prostriedku alebo v dôsledku nedodržania odbornej manipulácie s prepravovanými látkami. Predpisy upravujúce prepravu nebezpečných vecí určujú povinnosť osobám, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečných vecí absolvovať školenie zamerané smerom k ich postaveniu v prepravnom procese.

1
2
3

Základné školenie ADR

platné na prepravu nebezpečných vecí inak ako v cisternách v rozpätí tried 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9. Držitelia osvedčenia, ktorí absolvovali základné školienie sú oprávnení k preprave nebezpečných vecí formou kusových zásielok (palety, sudy, fľaše, debne, IBC obaly apod.) a formou voľne ložených látok okrem triedy 1 (výbušné látky a predmety) a triedy 7 (rádioaktívne látky). Získanie osvedčenia je podmienené úspečným zložením záverečnej skúšky formou testových otázok pred skúšobnou komísiou zloženou zo zamenstnancov MDPT SR. Po úspešnom zvládnutí skúšky vodiči získajú osvedčenie na prepravu nebezpečných vecí. Osvedčenie je platné 5 rokov na prepravu látok v cisternách a iných vozidlách ako v cisternách, a iba na triedy na ktoré absolvoval skúšky.

Ak vodič v priebehu platnosti preukazu potrebuje voziť iné triedy nebezpečných vecí než na aké má preukaz platný, alebo ak má osvedčenie na valníky musí absolvovať príslušné rozširovacie školenie.

Školenie rozšírené ADR

rozšírenie o triedy 1 alebo 7 alebo o prepravu v cisternách. Osvedčenie rozšírené o jednu z ponúkaných možností opravňuje vodiča k preprave nebezpečných vecí alebo v cisternách, alebo k preprave výbučných látok a predmetov alebo k preprave rádioaktívnych látok. Nie je možné v rámci jedného kurzu rozšíriť osvedčenie o všetky tri možnosti!

Obnovovacie školenie ADR

platnosť osvedčenia ADR je 5 rokov. Obnovovací kurz musí byť vykonaný v čase platnosti preukazu! Školenie je ukončené skúškami formou testu a platí ďaľších 5 rokov od posledného d§a jeho pôvodnej platnosti.

TRIEDA NÁZOV TRIEDY
1 Výbušné látky a predmety

ADR-znacka-1d ADR-znacka-1c ADR-znacka-1b ADR-znacka-1a ADR-znacka-1

2 Plyny

ADR-znacka-2e ADR-znacka-2d ADR-znacka-2c ADR-znacka-2a ADR-znacka-2

3 Horľavé kvapalné látky

ADR-znacka-3a ADR-znacka-3

4.1 Horľavé pevné látky, samoreaktívne látky a pevné znecitlivené výbušniny

ADR-znacka-4c

4.2 Samozápalné látky (látky náchylné na samovoľné horenie)

ADR-znacka-4b

4.3 Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny

ADR-znacka-4a ADR-znacka-4

5.1 Okysličovacie látky

ADR-znacka-5b

5.2 Organické peroxidy

ADR-znacka-5a ADR-znacka-5

6.1 Jedovaté látky

ADR-znacka-6a

6.2 Infekčné látky

ADR-znacka-6

7 Rádioaktívny materiál

ADR-znacka-7e ADR-znacka-7d ADR-znacka-7c ADR-znacka-7b ADR-znacka-7

8 Žieravé látky

ADR-znacka-8

9 Iné nebezpečné látky a predmety

ADR-znacka-9

Ako sa možem prihlásiť na školenie ?

  • Telefonicky

    Na školenie sa môžete prihlásiť telefonicky na kontaktnom čísle +421 907 73 1111 každý pracovný deň od 7:00 – 17:00

  • Online prihláškou

    Využite môžnosť online prihlásenia na školenie ADR cez našu prihlášku priamo na stránke

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.