Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bezpečnostný poradca ADR

Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba, ktorá má za úlohu navrhnúť postupy a činnosti spojené s prepravou nebezpečných vecí z hľadiska bezpečnosti a právnych predpisov. Zákon 56/2012 Z. z. o cestnej doprave upravuje oblasť prepravy nebezpečných vecí v §34 – §39. Na základe tohto zákona je každá spoločnosť, ktorá prepravuje, prijíma, odosiela alebo inak manipuluje (baliaca, plniaca, nakladajúce, vykladajúca organizácia) s nebezpečným nákladom povinná vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov ADR.

Bezpečnostný poradca ADR môže svoju funkciu vykonávať externe na základe zmluvy alebo môže byť  interným zamestnancom spoločnosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu ADR pri preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou je možné získať na základe odbornej prípravy, t. j.  školenie a úspešné zloženie záverečnej skúšky.

  • Odbornú prípravu tvorí výučba teórie a praktické cvičenia. Výučba je zameraná na praktickú stránku prepravy nebezpečných vecí, t.j. najmä na riziká spojené s prepravou nebezpečných vecí, právne predpisy a administratívne ustanovenia.
  • Skúška je zabezpečená prostredníctvom dopravného správneho orgánu a vykonáva sa po ukončení odbornej prípravy. Obsah skúšky je daný Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – dohoda ADR. Skúška pozostáva z písomného testu, otvorených otázok a z prípadovej štúdie.

Platnosť Osvedčenia o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí je 5 rokov. Platnosť osvedčenia je možné predĺžiť v poslednom piatom, roku jeho platnosti.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.