Školenie bezpečnostných poradcov ADR

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu. Pre cestnú dopravu je táto povinnosť zakotvená v Zákone NR SR č. 506/2002 Z. z, §20 a v predpise pre medzinárodnú prepravu nebezpečných vecí Dohoda ADR, bod 1.8.3.

Získanie osvedčenia bezpečnostného poradcu ADR je podmienené úspešným absolvovaním týždenného kurzu,ktorý je ukončený záverečnou skúškou formou testu, otvorených otázok a prípadovej štúdie. Školenie je vykonávané na všetky triedy nebezpečnosti. Skúška je vykonávaná spravidla až v závere nasledujúceho týždňa.Osvedčenie vydané MDPT SR je platné po dobu piatich rokov. Jeho platnosť je možné predĺžiť v poslednom piatom roku pred ukončením jeho platnosti.

1
2

Ako sa možem prihlásiť na školenie ?

  • Telefonicky

    Na školenie sa môžete prihlásiť telefonicky na kontaktnom čísle +421 907 73 1111 každý pracovný deň od 7:00 – 17:00

  • Online prihláškou

    Využite môžnosť online prihlásenia na školenie ADR cez našu prihlášku priamo na stránke